Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Twinssweetandtasty. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Twinssweetandtastyte kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Twinssweetandtasty zijn vrijblijvend. Twinssweetandtasty accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.Twinssweetandtasty behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Twinssweetandtasty behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Twinssweetandtasty zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor doorTwinssweetandtasty ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Twinssweetandtasty daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bijTwinssweetandtasty aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels ofiDeal (internet betaling). In het geval datTwinssweetandtasty een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van acht (8) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening vanTwinssweetandtasty.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Twinssweetandtasty over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Twinssweetandtastyopgave doet van een adres is Twinssweetandtasty gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan

Twinssweetandtasty

Willibrorduslaan 59

5521 KB Eersel

Aansprakelijkheid
Twinssweetandtastyis niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld vanTwinssweetandtastyis toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Twinssweetandtastykomen. Twinssweetandtastydraagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Twinssweetandtastyeveneens geen verantwoordelijkheid. Twinssweetandtastyis niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en,Twinssweetandtasty tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld vanTwinssweetandtasty. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Twinssweetandtastyuitgesloten.

Diversen
De klant van Twinssweetandtastydient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Twinssweetandtastygeleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Twinssweetandtastygarandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Twinssweetandtastyhet recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Twinssweetandtastygehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Twinssweetandtastykan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Twinssweetandtasty geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken vanTwinssweetandtasty. Niets uit uitgaven of publicaties van Twinssweetandtasty mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinssweetandtasty.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Twinssweetandtasty en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Twinssweetandtasty te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Twinssweetandtasty te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Twins sweet and tasty

Willibrorduslaan 59

5521KB Eersel 

[T] 0497-336206
[W] www.twinssweetandtasty.nl
[E] twins_tenbult@hotmail.com(moet misschien nog aangepast worden)

[KvK] 62603868
[BTW nr.] NL 854883770B01
[IBAN] NL34RABO 0322 3365 54